Pervane Köyünün Tarihi

Pervane köyü’nün ismine resmi kayıtlarda ilk kez 1878 yılında Tapu Kadasto Genel Müdürlüğünün kayıtlarında rastlanılmaktadır. Köyün tarihçesi hakkında henüz detaylı bir araştırma yapılmamıştır.

İlçe toprakları, dolayısıyla köy toprakları üzerinde kurulan hakimiyetleri ve bunların tarihi durumlarını inceleyecek olursak, önümüzde detaylı bir tarihi yapı çıkar. Anadolu’nun tarihi dönemleri, M.Ö.2000 yıllarında Hititlerle başlar. Hitit İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra (M.Ö 1200) Ege göçleri ile Anadolu’ya girerek Hititleri yok eden Frigler, bölgenin yerli halkları olan Halibler, Halidler, Tibarenler, Tabalar ve Muşkileri aşamadıkları için Trabzon yöresine nüfus edememişlerdir. Fenikeliler ve Asurlular ise; bölgemiz ile sıkı ticari ilişkiler kurmuşlardır.

Fenike hakimiyetinin sona ermesinden yararlanan Eski Yunanlılar M.Ö. 756′da bölgeye gelip yerleşmişlerdir. Kafkasya’dan göçen Kimmerler’in saldırısına uğrayan Eski Yunanlılar daha sonra bölgeyi terk etmek zorunda kalmışlardır. Kimmerler’in ardından bölgede 28m yıl İskit , 35 yıl MED ve 250 yıl Pontus Devleti hakimiyet kurmuştur. Pontus Devleti’ne son veren (M.Ö.63) ve hakimiyetini genişletmek isteyen Roma imparatorluğu Araklı Kalesi(Hysus)’ni karargahı haline getirmiştir. Roma İmparatorluğu’nun dağılmasının ardından yöremiz, Bizans İmpartorluğu’nun eline geçmiştir. 705 yılında ilk Arap ordusu Trabzon Yöresi’ni talan etmiştir. İlçemiz bulunduğu coğrafi konum nedeniyle dış saldırılara çok kolay uğrayan bir yerdir. Bölgemiz birkaç kez Bizans ve Araplar arsında el değiştirmiştir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminde Trabzon yöresi Müslüman Türk akınlarına uğramıştır. 1204 yılında ise ; 1.Alexi Comnen tarafından Trabzon Devleti kuruldu. Trabzon Devleti zaman zaman Anadolu Selçuklu Devleti’ne ve Moğollar’a vergi vermek zorunda kaldı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Trabzon ve ilçemiz Fatih Sultan Mehmet tarafından 15 Ağustos 1461′de fethedildi. O tarihlerde ilçemiz ,Sürmene’nin bir köyü durumundaydı. İlçemiz ,1. Dünya Savaşı’nda Rus istilasına uğramıştır. Bu savaşlar sırasında Ruslar ; Pervane , Değirmencik ve Tosunlu köyleri ve çevresinde büyük kayıplar vermişlerdir.

Araklı ve köyümüz , 22 ay süren kuşatmadan sonra 37. Tümen’in doğu yönündeki harekatı sırasında bir süvari bölüğü tarafından kurtarılmıştır(25 Şubat 1918). Bölgemizdeki yerleşmelerin tarihi gelişimi hakkında bu açıklamadan sonra , köyümüzün kuruluşuna bakacak olursak ; Köyümüz kurulmadan önce doğudaki Merkez köyü’nün Merası olarak kullanılmaktaydı. Köyümüze ilk yerleşen aile Pervaneoğulları’dır. Daha sonraki yıllarda Asurlular’dan oluşan Temur Paşa ailesi ,Mustafaoglu,Uzunoğulları,Suiçmezoğulları,Bektaşoğullari,hacıoğullari,bayramoğullari ailesi köye yerleşmişlerdir. Bölge zamanla çeşitli yörelerden gelen Göçebelerin durak yeri olmuş ve günümüzde Pervane Köyü kurulmuştur.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial